ජලය, සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සහ ස්වස්ථතාව 2 කොටස

ජලය, සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සහ ස්වස්ථතාව පසුගිය සිකුරාදා මෙම සිරස්තලය යටතේ පලවූ වාර්තාවේ දෙවැනි හා අවසන් කොටසයි. විධිමත්  කළ පානීය ජල

දිගටම කියවන්න

ජලය, සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සහ ස්වස්ථතාව

ජලය, සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සහ ස්වස්ථතාව ජලයේ අවශ්යතාව, වටිනාකම මෙන්ම ජල හිඟය ගැන අපි නිතර කතා කරන්නෙමු. එහෙත් මනුෂ්‍යයන් වශයෙන් අපේ

දිගටම කියවන්න