ගෘහස්ථ ජල ඉල්ලුම පහත හෙලීමේ ලා අනුගමනය කළ හැකි පියවර

ගෙදර දොරේ ජල භාවිතය අඩු කිරීමෙහිලා සමාගම්, රජයන් සහ පුද්ගලයන් ක්‍රියාකාරී විය යුතු බව අපි පසුගිය සතියේ ලිපියෙහි සඳහන් කළෙමු.

දිගටම කියවන්න

ගෘහස්ථ ජල භාවිතය පසුගිය වසර 50 ඇතුළත 600% කින් ඉහළට

පසුගිය වසර 50 ඇතුළත ගෘහස්ථ ජල භාවිතය 600% කින් ඉහළයයි 19 60 සිට ගෙදර දොරේ ජල භාවිතය සීයයට 600 කින්

දිගටම කියවන්න