ජීවිතය ගැන කියන බලගතු කේන්දරය: ජාන යනු කුමක්ද?

ජීවිතය ගැන කියන බලගතු කේන්දරය: ජාන යනු කුමක්ද? ජාන ගැන කතාකරන්න කලින් අපි පහුගිය සතියක  DNA ගැන කළ සටහනට අවධානය

දිගටම කියවන්න