සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘ජීව ලෝකය සහ ජලයේ වැදගත්කම’

ගෝලීය ජල හිඟය: හැඳින්වීම

ගෝලීය ජල හිඟය: හැඳින්වීම මේ මහා පොළොව මත සමහරක් තැන්වල බොහෝදෙනෙකුට  “ජලය” තමන්ගේ ජීවිතයට හෝ ජීවනෝපාය මාර්ගයට බලපාන ලොකු ගැටළුවක් නොවෙ.  එසේ වීමට හේතුව නම්, එම…

ගෝලීය ජල අර්බූදය – පසුබිම

  ගෝලීය ජල අර්බූදය  – පසුබිම මේ මහා පොළව මත ජීවයේ සහ ජීවනෝපායන්ගේ පදනම ජලයයි. ජලය තිරසාර සංවර්ධනයේ හෙවත් ධරණීය සංවර්ධනයේ ප්‍රමුඛ සාධකය ද වෙයි. සාර්ථක…