ජේම්ස් වෙබ් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය මුලින්ම සොයා බලන්නේ කුමක් ගැන ද?

ජේම්ස් වෙබ් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය මුලින්ම සොයා බලන්නේ කුමක් ගැන ද? නාසා ආයතනයේ ජේම්ස් වෙබ් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය(ටෙලස්කෝපය) එහි ප්‍රාථමික කැටපත් කොටස්

දිගටම කියවන්න