ස්මරණය සහ උගෙනීම: ඥානයේ ශක්තිය උපයෝගී කරගැනීම

ඥානයේ ශක්තිය උපයෝගී කරගැනීම ඥානය හෙවත් දැනුම හුදු මතකයෙන් (ස්මරණයෙන්) ඔබ්බට යන්නකි.  ඒ ඔබගේ ලෝකය පිළිබඳ අනර්ඝ අවබෝධයක් ඇති කරවමිනි.

දිගටම කියවන්න