ජීවිතය ගැන කියන බලගතු කේන්දරය: ජාන යනු කුමක්ද?

ජීවිතය ගැන කියන බලගතු කේන්දරය: ජාන යනු කුමක්ද? ජාන ගැන කතාකරන්න කලින් අපි පහුගිය සතියක  DNA ගැන කළ සටහනට අවධානය

දිගටම කියවන්න

ජීවිතය ගැන කියන බලගතු කේන්දරය

ජීවිතය ගැන කියන බලගතු කේන්දරය ජෛව රසායඥයින් වන  ජේම්ස් වොට්සන් සහ ෆ්‍රැන්සිස් ක්‍රික්  දෙදෙනා 1953නේ එක්තරා දවසක කේම්බ්‍රිජ්හි ආපන ශාලාවකට

දිගටම කියවන්න