අහසේ තරු කොපමණ නම් තිබේ ද?

තරු පෙනීම සහ තරු ගැනීම අහසේ තරු කොච්චර තියනවාද?  මුහුදේ වැලි කොච්චර තියනවාද? ලෝකේ හරි මැද කොතැනද? පුංචි කාලේ අප

දිගටම කියවන්න