ශීතකරණයක, අධිශීතකරණ කොටසට ලයිට් එකක් නැත්තේ ඇයි?

ශීතකරණයක අධිශීතකරණ කොටසට ලයිට් එකක් නැත්තේ ඇයි? රැයකදී සීතල වතුර ටිකක් බොන්න හරි වෙනත් කෑමට යමක් ගන්න හරි ශීතකරනය අරින

දිගටම කියවන්න