ගැහැණුන්ට පමණක් බබාලා හම්බ වෙන්නේ ඇයි?

ගැහැණුන්ට පමණක් බබාලා හම්බ වෙන්නේ ඇයි? වෛද්‍ය සරා ජාවිස් විසින් (ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබූ සරා ජාවිස් වෛද්‍යවරියක්. ඒ වගේම සංනිවේදිකාවක්) පිරිමින්ට

දිගටම කියවන්න