මැමතා මෙලොවින් වඳවී ගියේ කවදාද? අභිරහස විස‍ඳෙයි

මැමතන්ගේ දූපතේ අභිරහස පර්යේෂකයන් ගණන් බලා තිබෙන අන්දමට මැමත් දැවැන්තයන් උතුරු ඇමරිකාවේ ප්රධාන භූමියෙන් අතුරුදහන් වූයේ මීට වසර 10,000 සිට

දිගටම කියවන්න