ලෝකයට නව වෛරස් පැමිණෙන්නේ කොහොමද?  

ලෝකයට නව වෛරස් පැමිණෙන්නේ කොහොමද?    නව කොරෝනා වෛරසය  ආකාරයේ නව වෛරස් හිටිඅඩියේ කරළියට පැමිණීම ගැන කෙටි සොයා බැලීමක් මේ. ලොවපුරා

දිගටම කියවන්න