ලෝකයට නව වෛරස් පැමිණෙන්නේ කොහොමද?  

ලෝකයට නව වෛරස් පැමිණෙන්නේ කොහොමද?    නව කොරෝනා වෛරසය  ආකාරයේ නව වෛරස් හිටිඅඩියේ කරළියට පැමිණීම ගැන කෙටි සොයා බැලීමක් මේ. ලොවපුරා

දිගටම කියවන්න

කොරෝනාව ආශ්‍රිත වැදගත් ප්‍රශ්න තුනකට පිළිතුරු

කොරෝනාව ආශ්‍රිත වැදගත් ප්‍රශ්න තුනකට පිළිතුරු නව කොරෝනා වෛරසයෙන් (SARS-CoV-2)  ප්‍රත්‍යාසාදනය හෙවත් පුනරාසාදනය(reinfection = යළිත් වරක් ආසාදනයවීම) විය හැකිද? පුනරාසාදනය

දිගටම කියවන්න

රෝගකාරක එයරසෝල පිටුපස ඇති විද්‍යාව

හරිදේ හරිහැටි දැනගෙන ක්‍රියාත්මකවන්න රෝග කාරක එයරසෝල පිටුපස ඇති විද්‍යාව මේ මොහොතේ ඔබට එළිපහළියට යන්න පුළුවන් කමක් තියනවා නම් ඔබට

දිගටම කියවන්න

කොරෝනා වෛරසය ඇත්තටම කොයි, කොයි තැන්වල තියෙන්න පුළුවන් ද? (දෙවැනි කොටස)

හරිදේ හරිහැටි දැනගෙන ක්‍රියාත්මකවන්න  ලොව පුරා ලොමු ඩැහැ ගන්වන වේගයෙන්  පැතිර යන නව කොරෝනා වෛරසය  ලෙස බහුලව හඳුන්වනු ලබන (SARS-CoV-2)

දිගටම කියවන්න

කොරෝනා වෛරසය ඇත්තටම කොයි, කොයි තැන්වල තියෙන්න පුළුවන් ද?

හරිදේ හරිහැටි දැනගෙන ක්‍රියාත්මකවන්න  ලොව පුරා ලොමු ඩැහැ ගන්වන වේගයෙන්  පැතිර යන නව කොරෝනා වෛරසය  ලෙස බහුලව හඳුන්වනු ලබන (SARS-CoV-2)

දිගටම කියවන්න

කොරෝනා වෛරසය ගැන පරිපූර්ණ ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහයක් – 3

හරිදේ හරිහැටි දැනගෙන ක්‍රියාත්මකවන්න අද thathu.com ඔබට ගෙන එන්නේ නව කොරෝනා වෛරසය පිළිබඳව ජ්‍යාතන්තර වේදිකාවේ පළවී ඇති වඩාත්ම පරිපූර්ණ සහ

දිගටම කියවන්න

කොරෝනා වෛරසය ගැන පරිපූර්ණ ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහයක් – 2

හරිදේ හරිහැටි දැනගෙන ක්‍රියාත්මකවන්න අද thathu.com ඔබට ගෙන එන්නේ නව කොරෝනා වෛරසය පිළිබඳව ජ්‍යාතන්තර වේදිකාවේ පළවී ඇති වඩාත්ම පරිපූර්ණ සහ

දිගටම කියවන්න

කොරෝනා වෛරසය ගැන පරිපූර්ණ ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහයක්

හරිදේ හරිහැටි දැනගෙන ක්‍රියාත්මකවන්න අද thathu.com ඔබට ගෙන එන්නේ නව කොරෝනා වෛරසය පිළිබඳව ජ්‍යාතන්තර වේදිකාවේ පළවී ඇති වඩාත්ම පරිපූර්ණ සහ

දිගටම කියවන්න