සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘නව කොරෝන වෛරස අවබෝධය’

ලෝකයට නව වෛරස් පැමිණෙන්නේ කොහොමද?  

ලෝකයට නව වෛරස් පැමිණෙන්නේ කොහොමද?    නව කොරෝනා වෛරසය  ආකාරයේ නව වෛරස් හිටිඅඩියේ කරළියට පැමිණීම ගැන කෙටි සොයා බැලීමක් මේ. ලොවපුරා පැතිර යන COVID-19 වසංගතයට හේතු වී…

කොරෝනාව ආශ්‍රිත වැදගත් ප්‍රශ්න තුනකට පිළිතුරු

කොරෝනාව ආශ්‍රිත වැදගත් ප්‍රශ්න තුනකට පිළිතුරු නව කොරෝනා වෛරසයෙන් (SARS-CoV-2)  ප්‍රත්‍යාසාදනය හෙවත් පුනරාසාදනය(reinfection = යළිත් වරක් ආසාදනයවීම) විය හැකිද? පුනරාසාදනය යනු වෛරස් ආසාදනයකදී සෑම විටම  සිදුවිය…

රෝගකාරක එයරසෝල පිටුපස ඇති විද්‍යාව

හරිදේ හරිහැටි දැනගෙන ක්‍රියාත්මකවන්න රෝග කාරක එයරසෝල පිටුපස ඇති විද්‍යාව මේ මොහොතේ ඔබට එළිපහළියට යන්න පුළුවන් කමක් තියනවා නම් ඔබට පෙනේවි මුව ආවරණ පැළඳ ගත්ත මිනිස්සු.…

කොරෝනා වෛරසය ඇත්තටම කොයි, කොයි තැන්වල තියෙන්න පුළුවන් ද? (දෙවැනි කොටස)

හරිදේ හරිහැටි දැනගෙන ක්‍රියාත්මකවන්න  ලොව පුරා ලොමු ඩැහැ ගන්වන වේගයෙන්  පැතිර යන නව කොරෝනා වෛරසය  ලෙස බහුලව හඳුන්වනු ලබන (SARS-CoV-2) වෛරසය ගැන අප කොයි තරම් අහලා…

කොරෝනා වෛරසය ඇත්තටම කොයි, කොයි තැන්වල තියෙන්න පුළුවන් ද?

හරිදේ හරිහැටි දැනගෙන ක්‍රියාත්මකවන්න  ලොව පුරා ලොමු ඩැහැ ගන්වන වේගයෙන්  පැතිර යන නව කොරෝනා වෛරසය  ලෙස බහුලව හඳුන්වනු ලබන (SARS-CoV-2) වෛරසය ගැන අප කොයි තරම් අහලා…

කොරෝනා වෛරසය ගැන පරිපූර්ණ ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහයක් – 3

හරිදේ හරිහැටි දැනගෙන ක්‍රියාත්මකවන්න අද thathu.com ඔබට ගෙන එන්නේ නව කොරෝනා වෛරසය පිළිබඳව ජ්‍යාතන්තර වේදිකාවේ පළවී ඇති වඩාත්ම පරිපූර්ණ සහ කාලීන තොරතුරු අන්තර්ගත ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහයකි. ප්‍රශ්න…

කොරෝනා වෛරසය ගැන පරිපූර්ණ ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහයක් – 2

හරිදේ හරිහැටි දැනගෙන ක්‍රියාත්මකවන්න අද thathu.com ඔබට ගෙන එන්නේ නව කොරෝනා වෛරසය පිළිබඳව ජ්‍යාතන්තර වේදිකාවේ පළවී ඇති වඩාත්ම පරිපූර්ණ සහ කාලීන තොරතුරු අන්තර්ගත ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහයකි. ප්‍රශ්න…

කොරෝනා වෛරසය ගැන පරිපූර්ණ ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහයක්

හරිදේ හරිහැටි දැනගෙන ක්‍රියාත්මකවන්න අද thathu.com ඔබට ගෙන එන්නේ නව කොරෝනා වෛරසය පිළිබඳව ජ්‍යාතන්තර වේදිකාවේ පළවී ඇති වඩාත්ම පරිපූර්ණ සහ කාලීන තොරතුරු අන්තර්ගත ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහයකි. ප්‍රශ්න…