සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘පරිණාමය සහ මානව සංක්‍රමණය’

සංක්රමණිකයෙකු නොවන කිසිවෙකුත් මිහිපිට ඇත්ද?

සංක්රමණිකයෙකු නොවන කිසිවෙකුත් මිහිපිට ඇත්ද? මානවයෝ ඔවුන්ගේ මූලාරම්භය සම්බන්ධයෙන් මෝහනයට පත්වීමේ නැඹුරුවක් දක්වති. සම්භවය පිළිබඳ මෙම වෘත්තාන්ත භේදයකින් තොරව, සංස්කෘතීන්, ආගම්, ජනවර්ග හා ජාතිකත්වයන් පුරාවට  දක්නට…