වායුගෝලයේ ඔක්සිජන් අහිමිව ගිය ලෝකයක්

තවත් වසර බිලියනයක් ගිය තැන  පෘථිවියෙහි  ඔක්සිජන් කෙතරම් සුළු ප්‍රමාණයක් බවට පත්වේද කීවොත් සංකීර්ණ සුවාසු ජීවීන්ට තවදුරටත් ජීවත් විය යා

දිගටම කියවන්න