එළු කිරිවලින් අඩු වියදම් පිළිකා ඖෂධයක්

එළු කිරිවලින් අඩු වියදම් පිළිකා ඖෂධයක් එළුවන් නිපදවන කිරෙන් සුලබ පිළිකා ඖෂධයක් නිපදවීමට හැකි වන පරිදි එම සතුන් ප්‍රවේණි විද්‍යාත්මකව

දිගටම කියවන්න