ලෝකයේ රටවල් කීයක් තිබෙන්නේ ද?   දන්න කෙනෙක් නම් නැත!

ලෝකයේ රටවල් කීයක් තිබෙන්නේ ද?   දන්න කෙනෙක් නම් නැත! ලෝකයේ රටවල් කීයක් තිබේදැයි යමෙකු ඔබෙන් ඇසුවොත්, ඔබට  දිය හැකි පිළිතුර

දිගටම කියවන්න