එන්නත් සැපයීම වැඩිවන විට අවදානම් සහගත හැසිරීම ද වැඩි වේ ද?

එන්නත් සැපයීම වැඩිවන විට අවදානම් සහගත හැසිරීම ද වැඩි වේ ද? COVID-19 එන්නත් බෙදා හැරීම වේගවත් වෙද්දී, ජනාධිපති ජෝ බිඩෙන්

දිගටම කියවන්න