කොටින්ට පමණක් ඉරි ඇත්තේ ඇයි?

බළල් පවුලේ අනෙකුත් විශාල සාමාජිකයන්ට නොමැතිව කොටින්ට පමණක් ලප වෙනුවට සමෙහි ඉරි වැටී ඇත්තේ ඇයි? කොටින්ගේ සමෙහි ඇති ලස්සන ඉරි

දිගටම කියවන්න