පොදු ප්‍රවාහන සේවාවේ දී මුව ආවරණ පැළඳිය යුතු ම ද?

 පොදු ප්‍රවාහන සේවාවේ දී මුව ආවරණ පැළඳිය යුතු ම ද? කොරෝනා මහා වසංගතය හමුවේ ලෝකයේ රටවල් පැනවූ සීමා ක්‍රමයෙන් ලිහිල්

දිගටම කියවන්න