වෛරස් ආසාදිත මීමැස්සෝ ද සමාජ දුරස්ථභාවය රකිති?

වෛරස් ආසාදිත මීමැස්සෝ ද සමාජ දුරස්ථභාවය රකිති? වෛරස ගැන අප දන්නා යම් එක දෙයක් වේ නම් ඒ තමයි  සැමතැන පැතිරීමට

දිගටම කියවන්න