සීනි ඇබ්බැහිවීම මොළයට බලපාන හැටි

සීනි ඇබ්බැහිවීම මොළයට බලපාන හැටි ඔබ හුඟාක්ම ආශා කරන, තළු මර මර රස බැලීමට අතිශය කැමැති පැණි රස කැවිළි පෙවිලි

දිගටම කියවන්න