වැඩි වේලාවක් එක දිගට වාඩි වී සිටීමෙන් හෘත් සනාල රෝග අවදානම වැඩි වේ

වැඩි වේලාවක් එක දිගට වාඩි වී සිටීමෙන් හෘත් සනාල රෝග අවදානම වැඩි වේ මේ මාතෘකාවට අදාලවම ” මරු කැඳවන පුටු”

දිගටම කියවන්න