‘හොල්මන්’ ආකාර ගිනි අනාගත්යේ දී   සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත්විය හැකියි ශිශිරතරණයට ලක්වන වනාන්හර ගිනි දේශගුණික විපර්යාස මගින් අවුලුවාලීමට ඉඩ ලැබෙනු

දිගටම කියවන්න