මහා වසංගත නතර කරන්න නම් වනහරණය නවත්වන්න

මහා වසංගත නතර කරන්න නම් වනහරණය නවත්වන්න වන සතුන්ගේ වාසස්ථාන එලෙසම තිබෙන්නට හැරියොත් වෛරස මගින් මිනිස් ජීවිත වැනසීමට ඇති ඉඩකඩ

දිගටම කියවන්න

සත්ව වෛරස මිනිසාට වැළදීම, වන හානියේ ප්‍රතිඵලයක්

සත්ව වෛරස මිනිසාට වැළදීම, වන හානියේ ප්‍රතිඵලයක් ස්ටැන්ෆර්ඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ අධ්‍යයන වාර්තාවකට අනුව, ලෝකයේ ඇති වනාන්තර විනාශ වී කුඩා කැබලිවලට 

දිගටම කියවන්න