සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘වයස්ගත ජනගහනයක ගැටලු’

වයස්ගත වන ජනගහනයකට සත්කාරක සේවා සැපයීමේ අභියෝගය

නව වසරක් ආරම්භයේ අප අතරේ ඇති පුරුදු අතර වැඩිහිටියන්ට සැලකීමට විශේෂ වෙහෙසක් ගැනීම සඳහන් කරන්න පුළුවනි. අපේ මේ චර්යා බොහෝවිට සම්ප්‍රදායානුකූලයි. එහෙත් අප මෙ ලිපියේ සාකච්ඡාකරන්නේ…