ජීවිතය ගැන කියන බලගතු කේන්දරය: ඩීඑන්ඒ, පරිණාමය සබල කරන්නේ ද?

ජීවිතය ගැන කියන බලගතු කේන්දරය: ඩීඑන්ඒ,  පරිණාමය සබල කරන්නේ ද?   ඩීඑන්ඒ,  පරිණාමය සබල කරන්නේ ද? ඩී.එන්.ඒ වලට, ඒවාටම නැවත

දිගටම කියවන්න

ජීවිතය ගැන කියන බලගතු කේන්දරය: වර්ණදේහ යනු කුමක්ද?

ජීවිතය ගැන කියන බලගතු කේන්දරය: වර්ණදේහ(chromosomes) යනු කුමක්ද?   සතුන් හා ශාක වල, එක් එක් සෛලයක ඇති ඩීඑන්ඒ ප්‍රමාණය අති

දිගටම කියවන්න