දේශගුණ විපර්යාසයට එරෙහි සටනේ දී Covid19 අපට උදව් විය හැකිය

දේශගුණ විපර්යාසයට එරෙහි සටනේ දී Covid19 අපට උදව් විය හැකිය Covid19  ගෝලීය වසංගතය මෙතෙක් කිසිදාක අප දැක නැති අන්දමින් ගෝලීය

දිගටම කියවන්න

ගෝලීය වසංගතය අනාගතයේ අප ජීවත්වන විදිහ වෙනස් කරයි ද?

ගෝලීය මහා විපත්තිය පසුපස විශාල පරිමාණයේ සමාජීය හා චර්යාමය වෙනස්කම් හඹා එනු ඇත. මේවායින් සමහරක් දැනටමත් පුරෝකතනය කළ හැකිය. කොරෝනා

දිගටම කියවන්න