ගෝලීය වසංගතය අනාගතයේ අප ජීවත්වන විදිහ වෙනස් කරයි ද?

ගෝලීය මහා විපත්තිය පසුපස විශාල පරිමාණයේ සමාජීය හා චර්යාමය වෙනස්කම් හඹා එනු ඇත. මේවායින් සමහරක් දැනටමත් පුරෝකතනය කළ හැකිය. කොරෝනා

දිගටම කියවන්න