‘වසංගත තෙහෙට්ටුව’ සමඟ අපට කටයුතු කළ හැකි ආකාරය

‘වසංගත තෙහෙට්ටුව’ සමඟ අපට කටයුතු කළ හැකි ආකාරය ගෝලිය මහා වසංගතය හමුවේ කරළියට පැමීණි  වාග් මාලාවට අළුතින් එක් වූ පදයකි

දිගටම කියවන්න