වසංගත රෝග විද්‍යාඥයන් සහ ඔවුන්ගේ භූමිකාව

වසංගත රෝග විද්‍යාඥයන් සහ ඔවුන්ගේ භූමිකාව ජෙරාඩ්. ඩි. ටේලර් විසින් (ඔක්ලහෝමා රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාලයේ පශුවෛද්‍ය ව්‍යාධි ජීවවිද්‍යා මහාචාර්ය ) මම

දිගටම කියවන්න