කොරෝනා වැරදි තොරතුරු භයානකයි. බෙදන්න පෙර හිතන්න

හරිදේ හරිහැටි දනගෙන ක්‍රියාත්මකවන්න පිළිගත හැකි විශ්වාසය තැබිය හැකි සෞඛ්‍ය උපදෙස් අතිශය වැදගත් — එය ජීවිතයත් මරණයත් අතර වෙනස බවට

දිගටම කියවන්න