ගෝලීය වසංගතය: පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වන පද කිහිපයක්

ගෝලීය වසංගතය:  පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වන පද කිහිපයක් කොරෝන ගෝලීය වසංගත සම්බන්ධව පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේ දී මතුවන ගැටලු කිහිපයක් ගැන අප

දිගටම කියවන්න

පරීක්ෂණවල දී කොරෝනා වැළඳී ඇතැයි වැරදියට නිර්ණය කිරීමත් විපත්තිදායකයි

පරීක්ෂණවල දී කොරෝනා වැළඳී ඇතැයි වැරදියට නිර්ණයකිරීමත් විපත්තිදායකයි ගෝලීය මහා වසංගතය හමුවේ ලෝකයේ රටවල්  නව කොරෝනා වෛරසයෙන්  ආසාදනය වී ඇද්දැයි

දිගටම කියවන්න