ඕනෑම දෙයක් සම්පූර්ණයෙන් ‘විෂබීජ රහිත’ විය හැකිද?

ඕනෑම දෙයක් සම්පූර්ණයෙන්  ‘විෂබීජ රහිත’ විය හැකිද? අප සෑම කෙනෙක්ම පාහේ,  විශේෂයෙන් මෑතකදී කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තවීමත් සමගම  වාර  සිය ගණනක්

දිගටම කියවන්න