සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘ශාක’

මුල්ම ශාක බීජය ආවේ කොහින් ද?

ශාකයක් කියන කොට කෙනෙකුගේ හිතේ මැවෙන්නේ මල්, ගෙඩි, කොළ. අතු රිකිලි පිරුණු ගහක් වෙන්න පුළුවනි. එහෙමත් නැතිනම්, තණ පිට්ටනියක්, මල් පැළ, ගොයම් පැළ ආදිය විය හැකියි.…

ඕකිඩ් වල විවිධත්වයට හේතුව විවිධ කෘමීන් ඇසුරෙන් ඒවා පරාගණය වීමද?

සරලව විස්තර කළොත් පරාගණය යනු මලක රේණුවල ඇති පරාග ගෙනගොස් වෙනත් මලක ඩිම්බයේ තැවරීමෙන් ඇතිවෙන ප්‍ර‍ජනනීය ක්‍රියාවයි. එමගින් මල ඵලයක් බවට පත්වී ශාකයේ ඊලඟ පරපුර ඇතිකිරීමේ ක්‍රියාවලිය…