ඩිජිටල් සේද මාවත

ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 200 ක වියදමින් චීනය එරට සංනිවේදන යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ව්‍යාපෘති ය  චීනය

දිගටම කියවන්න