ඔටුවන්ගේ මොල්ලියේ ඇත්තටම වතුර තිබෙනවාද?

ඔටුවන්ගේ මොල්ලියේ ඇත්තටම වතුර තිබෙනවාද? කාන්තාරයේ  ජීවත් වෙන්නට නම් ඔටුවන්, ඔවුන්ගේ මොල්ලියේ වතුර ගබඩා කර ගත යුතුයි,  එහෙම නේද?  එහෙමත්

දිගටම කියවන්න