කොරෝනා සම්ප්‍රේෂණය නතර කිරීමට ලෝක බැංකු හිටපු ප්‍රධානියාගේ මෙහෙයුම

කොරෝනා සම්ප්‍රේෂණය නතර කිරීමට ලෝක බැංකු හිටපු ප්‍රධානියාගේ මෙහෙයුම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඇතුළු විවිධ සංවිධානවල මුල්තැන ගෙන ක්‍රියා කළ ජිම්

දිගටම කියවන්න