සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘සම්මුතිය හා විසම්මුතිය’

මිනිසුන් තම විශ්වාසයන්ට පටහැනි සාක්ෂි ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පෙළඹෙන්නේ ඇයි?

මිනිසුන් තම විශ්වාසයන්ට පටහැනි සාක්ෂි ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පෙළඹෙන්නේ ඇයි? මිනිසුන් තම විශ්වාසයන්ට පටහැනි සාක්ෂි සහජයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ඇයි? දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳව පුද්ගලයන් සිය අදහස වෙනස් කරන්නේ…