එන්නත් අපට ගෙන එන වාසි

එන්නත් අපට ගෙන එන වාසි එන්නත් මගින් වලක්වා ගත හැකි බොහෝ රෝග එක්සත් ජනපදයේ දැන් විරල හෙයින්, ප්‍රතිශක්තිකරණ ඖෂධ ලබා

දිගටම කියවන්න

ප්රතිශක්තිය අවබෝධ කර ගැනීම

ප්රතිශක්තිය අවබෝධ කර ගැනීම  පිටතින් පමිණෙන ආක්රමණිකයින්ට එරෙහිව ඔබේ ශරීරයේ ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය සටන් කරන අතර රෝග වලින් ඔබව ආරක්ෂා කරයි.

දිගටම කියවන්න