ස්වයංවින්දනය: එය අස්වභාවික දෙයක් ද?

අනාදිමත් කාලයක් තිස්සේ මිනිස් සමාජය(සතුන් අතරේ පවා) ස්වයංවින්දනය බහුලව පැතිර පවතින්නක් වුවත් වෙනත් ඇතැම් මාතෘකා මෙන් මෙයද විවෘත කතා බහට

දිගටම කියවන්න