නින්ද, ඔබේ මොළය සෞඛ්‍ය සම්පන්නව තබා ගැනීමට හේතුවේ ද?

නින්ද, ඔබේ මොළය සෞඛ්‍ය සම්පන්නව තබා ගැනීමට හේතුවේ ද? ප්‍රමාණවත් නින්දක් නොලැබීම යනු ඇල්සයිමර් රෝගය ලෙස අප විසින්  හඳුන්වනු  ලබන

දිගටම කියවන්න