පූසෝ ‘ඤාව්’ ගාන්නේ ඇයි ?

පූසෝ ‘ඤාව්’ ගාන්නේ ඇයි ? සෑම දිනකම පාහේ ඔබේ බළලා ඔබේ කාමරයට ඇවිත්  ඔබ දිහා අමනාපෙන් වගේ බලල බලාපොරොත්තු සුන්

දිගටම කියවන්න