වසංගතය පැතිරෙද්දී ළමුන් රැකබලාගැනීම – II කොටස

හරිදේ හරිහැටි දැනගෙන ක්‍රියාත්මකවන්න කොරෝනා වෛරසය නිසාවෙන් වැඩිහිටියන්ගේ මෙන්ම ළමුන්ගේ ජීවිත ද අවුල් කර දමා ඇත. පාසල් වසා දමා ඇත,

දිගටම කියවන්න

වසංගතය පැතිරෙද්දී ළමුන් රැකබලාගැනීම

හරිදේ හරිහැටි දැනගෙන ක්‍රියාත්මකවන්න කොරෝනා වෛරසය නිසාවෙන් වැඩිහිටියන්ගේ මෙන්ම ළමුන්ගේ ජීවිත ද අවුල් කර දමා ඇත. පාසල් වසා දමා ඇත,

දිගටම කියවන්න