එන්නත් ඉතිහාසයේ සන්ධි ස්ථානයක්: Covid-19 එන්නත් බිලියන මාත්‍රාව පන්නයි

ලොව පුරා කොවිඩ් එන්නත් බිලියනයක් බෙදා අවසන් UPDATED  එක්සත් රාජධානියේ 90 හැවිරිදි ආතම්මා කෙනෙකුට පළමු COVID-19 එන්නත ලබා දීම සඳහා

දිගටම කියවන්න