දැනටමත් මට කොවිඩ් 19 වැළදිලාද?

දැනටමත් මට කොවිඩ් 19  වැළදිලාද? එය සහ තවත් ඒ ආකාර ප්‍රශ්න හතරකටම පිළිතුරු   නව කොරෝනා වෛරසය (SARS-CoV-2) සහ ඒ

දිගටම කියවන්න

විටමින් D සහ කොවිඩ් 19 ගැන මතිමතාන්තර

විටමින් D සහ කොවිඩ් 19 ගැන මතිමතාන්තර විටමින් D  ඌනතාව කොවිඩ් 19 රෝගී තත්ත්වය තවත් උග්‍ර කිරීමට ඉඩ ඇතැයි යන

දිගටම කියවන්න

මැලේරියාවට දෙන ඖෂධ ඇත්තටම Covid-19 රෝගීන්ට හානිකර විය හැකියි

මැලේරියාවට දෙන ඖෂධ ඇත්තටම Covid-19 රෝගීන්ට හානිකර විය හැකියි SARS-CoV-2   මහා වසංගතය හමුවේ පමනක් නොව ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක විශේෂඥයන් සාක්ෂි පදනම්

දිගටම කියවන්න