කොවිඩ්-19 ට ප්‍රතිකාරයක් හෝ එන්නතකින් තොරව සමාජ දුරස්තවීම ඉක්මණින් ඉවත් කළ හකිද?

ගෝලීය වසංගතය මැඬලීමේ උපාය මාර්ග ගැන සිදුකෙරුණු වැදගත් අධ්‍යයනයක ප්‍රතිඵල කොරෝනා ගෝලිය වසංගතය හමුවේ සමාජ දුරස්තවීමට අදාල සීමා ඉවත් කළයුතු

දිගටම කියවන්න