වවුල් බබාලා බහ තෝරන්නේත් මිනිස් බබාලා වගේමයි

බහ තේරිල්ල: වවුල් බබාලා බහ තෝරන්නේත් මිනිස් බබාලා වගේමයි උපතේ සිට කිරි වරන අවධිය දක්වා වවුල් පැටවුන් 20 දෙනෙකුගේ වාචක

දිගටම කියවන්න