සැමට විදු නැන නුවණ – Science Literacy for All

Posts tagged ‘Collagen’

කොලැජන් යනු කුමක්ද?

කොලැජන් යනු කුමක්ද? යේල් විශ්වවිද්‍යාලයට අනුව,  කොලැජන් යනුවෙන් දැක්වෙන්නේ චර්මය (සම) සහ කාටිලේජ වැනි සම්බන්ධක පටකවල මූලික ව්‍යුහාත්මක අවයවය වන ප්‍රෝටීන කුලයක්ය. මේ ද්‍රව්‍යය මිනිස් සිරුරේ…