කොරෝනාවේ අර්බුදය: අපට ප්‍රබුද්ධ ඉවත්වීමේ ක්‍රමෝපායක් (Exit Strategy) අවශ්‍යයි

කොරෝනාවේ අර්බුදය: අපට ප්‍රබුද්ධ ඉවත්වීමේ ක්‍රමෝපායක් අවශ්‍යයි අප ජීවත්වන මේ ලෝකය බරපතළ ලෙස සහ ඇතැම්විට සදහටමත් වෙනස් කිරීමට ලක් කළ

දිගටම කියවන්න

වැසූ දොරවල් යළි විවෘත කිරීම පහසු කාර්යයක් නොවේ

වැසූ දොරවල් යළි විවෘත කිරීම පහසු කාර්යයක් නොවේ කොවිඩ් 19 රෝගීන් සහ මරණ සංඛ්‍යාව ගත්කල එක්සත් රාජධානිය සහ ලෝකයේ වෙනත්

දිගටම කියවන්න